فارسی

|

English

|

العربیة

 

 
 

 

 

 

 
     
 
     

  صفحه اصلی سایت   معاونت علمی

 

 

   

 

«دانشکده حقوق»     «دانشکده مدیریت و حسابداری»     «دانشکده الهیات»     «دانشکده مهندسی»

 
   

  دانشکده حقوق

 
     

علیرضا آذربایجانی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1387)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

سایت شخصی استاد: www.a-azarbaijani.ir

پست الکترونیکی : azarbaijani@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 16 آذر 1389

 

 

علیرضا ابراهیم گل

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی (1390)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق بین‌الملل)

پست الکترونیکی : a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 26 اسفند 1393

 

 

محمد جواد ارسطا

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید مطهری (1387)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : arasta@bou.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 12 اردیبهشت 1391

 

 

علیرضا باریکلو

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1381)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : bariklou@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 9 بهمن 1388

 

 

مهدی بالوی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی (1390)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق عمومی)

پست الکترونیکی : mahdibalavi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 13 تیر 1394

 

 

رحیم پیلوار

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1390)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای حقوق خصوصی

آخرین بروز رسانی : 3 تیر 1394

 

 

احمد حاجی ده آبادی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی تهران (1385)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرمشناسی)

آخرین بروز رسانی : 23 اسفند 1391

 

 

سیداحمد حبیب نژاد

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق عمومی)

آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1392

 

 

مهدی حدادی

رتبه علمى : استادیار پایه 17

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبایی (1388)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق بین الملل)

پست الکترونیکی : mhaddady@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 5 بهمن 1393

 

 

عبداله رجبی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1392)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیکی : rajabya@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 25 اردیبهشت 1393

 

 

حسین رحمت الهى

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1387)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق عمومی)

پست الکترونیکی : hrahmat@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 21 آبان 1393

 

 

محمدتقی رفیعی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه دهلی هند (1381)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : rafiei@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 10 اردیهبشت 1394

 

 

محمد حسین زراعی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرمشناسی)

آخرین بروز رسانی : 13 اردیبهشت 1390

 

 

محمد ساردوئی نسب

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی (1384)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

سایت شخصی استاد: www.sardoueinasab.ir

پست الکترونیکی : sardoeinasab@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 6 خرداد 1393

 

 

سید على سید احمدى سجادى

رتبه علمى : استادیار

 

 

سید ناصر سلطانی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : دانشگاه اِکس مارسی 3 پل سِزان (2011 م)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق عمومی)

آخرین بروز رسانی : 9 مهــر 1393

 

 

محمد ابراهیم شمس ناتری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)

سایت شخصی استاد: www.me-shams.ir

پست الکترونیکی : eshams@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 5 اردیبهشت 1391

 

 

مهدی شیدائیان

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1388)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)

پست الکترونیکی : m_sheidaeian@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 28 آبان 1393

 

 

عبدالحسین شیروى خوزانى

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه آدلاید استرالیا (1377)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق تجارت بین الملل)

سایت شخصی استاد: http://dr.shiravi.com

پست الکترونیکی : ashiravi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 25 اردیبهشت 1393

 

 

سید احمد طباطبایی لطفی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه برادفورد انگلیس (1377)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق بین الملل)

سایت شخصی استاد: www.tabatabaey.ir

پست الکترونیکی : sataba@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 19 تیر 1392

 

 

سید على علوى قزوینى

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1387)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : saalavi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 17 آذر 1388

 

 

عبدالرضا علیزاده

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1383)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : alizadeha@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 11 خرداد 1390

 

 

محمد جواد فتحی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1387)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)

پست الکترونیکی : mjfathi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 17 آبان 1391

 

 

جلیل قنواتی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : ghanavaty@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 28 بهمن 1391

 

 

عباس منصورآبادی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1379)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)

آخرین بروز رسانی : 9 اردیبهشت 1388

 

 

على مهدیزاده میاندهى

رتبه علمى : استادیار

 

 

سیدمحمود میرخلیلی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1385)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (حقوق جزا و جرم‌شناسی)

پست الکترونیکی : mirkhalili@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 16 آذر 1391

 

 

سیدعلی محمد یثربی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1378)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حقوق (فقه و حقوق)

پست الکترونیکی :  myasrebi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 21 آذر 1391

 
     

  دانشکده مدیریت و حسابداری

 
     

سیدحسین اخوان‌علوی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1384)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت سیاست‌گذاری

پست الکترونیکی : akhavan_alavi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 8 آذر 1393

 

 

علی نقی امیری

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبائی تهران (1382)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق)

پست الکترونیکی : anamiri@ut.ac.ir

 

 

جبار باباشاهی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)

پست الکترونیکی : j.babashahi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 5 مهــر 1393

 

 

قدرت الله باقری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت معلم (1384)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری تربیت بدنی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی)

پست الکترونیکی : ghbagheri@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 15 اسفند 1392

 

 

سید محمدباقر جعفری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه پوترای مالزی (2012 م)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت (سیستم های اطلاعاتی)

سایت شخصی استاد: www.smjafari.com

پست الکترونیکی : sm.jafari@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 4 مرداد 1393

 

 

غلامرضا جندقی

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تورنتو كانادا (1994 میلادی)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری آمار (حیاتى)

پست الکترونیکی : jandaghi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 آبان 1392

 

 

حمیدرضا حسن زاده

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس (1382)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت تولید و عملیات

آخرین بروز رسانی : 5 مهــر 1393

 

 

علی حمیدی زاده

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت دولتی (سیاست گذاری)

پست الکترونیکی : hamidizadeh@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 13 بهمن 1392

 

 

ابوالفضل خسروی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت منابع انسانی

آخرین بروز رسانی : 8 آذر 1393

 

 

حسین خنیفر

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت (مدیریت و برنامه ریزی)

سایت شخصی استاد: www.khanifar.ir

پست الکترونیکی : Khanifar@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 10 آبان 1392

 

 

محمدحسین رحمتی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران پردیس قم (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت (مدیریت دولتی)

پست الکترونیکی : mhrahmati@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 بهمن 1392

 

 

حمید زارع

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبایی (1388)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت (مدیریت توسعه و تطبیقی)

سایت شخصی استاد: www.hamidzarea.ir

پست الکترونیکی : hzarea@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 8 آذر 1393

 

 

حسن زارعی متین

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1374)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت (مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانى)

سایت شخصی استاد: www.zareimatin.ir

پست الکترونیکی : matin@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 19 فروردین 1392

 

 

علیرضا سارنج

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت مالی

آخرین بروز رسانی : 9 شهریور 1393

 

 

مرتضی سلطانی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه شهید بهشتی تهران (1390)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت بازرگانی

پست الکترونیکی : mortezasoltanee@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 26 مهــر 1393

 

 

سید محمد علوی نسب

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه بنارس هندوستان (1378)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری اقتصاد

پست الکترونیکی : alavinsb@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 19 بهمن 1392

 

 

رضا طهماسبی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت رفتار سازمانی

پست الکترونیکی : rtahmasebi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 27 بهمن 1392

 

 

امین فرجی ملائی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1393)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری جغرافیا و  برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی : a.faraji@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 30 اردیبهشت 1394

 

 

احمدرضا قاسمی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت صنعتی

سایت شخصی استاد: www.drghasemi-mng.com

پست الکترونیکی : ghasemiahmad@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 13 مرداد 1394

 

 

محمد كاشانی پور

رتبه علمى : دانشیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری حسابداری

پست الکترونیکی : kashanipour@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 فروردین 1393

 

 

آصف کریمی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی (کارآفرینی)

پست الکترونیکی : asef.karimi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 5 مهــر 1393

 

 

سید محمد محمودی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه لیون فرانسه (1994 م)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها)

پست الکترونیکی : mahmoudi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 14 اسفند 1393

 

 

محمدرضا مهربان پور

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای حسابداری (2012 م)

اخذ مدرک : پوترا مالزی (Putra Business School - University Putra Malaysia)

پست الکترونیکی : mehrabanpour@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 23 اسفند 1393

 

 

محمد میره ای

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آخرین بروز رسانی : 1 مرداد 1393

پست الکترونیکی : mirehei@ut.ac.ir

 

 

حسین نوروزی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : دانشگاه تربیت مدرس (1392)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل

آخرین بروز رسانی : 22 مهــر 1393

پست الکترونیکی : norouzi.h@ut.ac.ir

 

 

حمیدرضا یزدانی

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت منابع انسانی

آخرین بروز رسانی : 9 شهریور 1393

پست الکترونیکی : hryazdani@ut.ac.ir

 
     

  دانشکده الهیات

 
     

محمدرسول آهنگران

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1381)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و مبانی حقوق

پست الکترونیکی : ahangaran@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 29 فروردین 1390

 

 

محمد حسن احمدی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : ahmadi_mh@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 25 اسفند 1392

 

 

محمد ادیبی مهر

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی (علوم انسانی)

پست الکترونیکی : madiby@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 29 اردیبهشت 1394

 

 

مجتبی الهیان

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از خبرگان بدون مدرک (1365)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری اصول و فقه

پست الکترونیکی : elahian@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 29 فروردین 1390

 

 

رضا برنجکار

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

سایت شخصی استاد: www.berenjkar.ir

پست الکترونیکی : berenjkar@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 17 خرداد 1394

 

 

حامد پوررستمی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه اصول الدین (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : purrostami@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 8 مهــر 1393

 

 

علی جعفری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم (1391)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای حقوق خصوصی

سایت شخصی استاد: http://www.alijafari.org

پست الکترونیکی : alijafari@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1393

 

 

سید عبدالرحیم حسینی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1385)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام اسلامی

پست الکترونیکی : abd.hosseini@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 10 آبان 1393

 

 

سید اسحق حسینى کوهسارى

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از خبرگان - موسسه پژوهشى و آموزشى امام خمینى (1386)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآنی

پست الکترونیکی : hosseini@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

حامد دژآباد

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (1391)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : h.dejabad@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 6 تیر 1394

 

 

سیدمحمدعلی دیباجی فره وشانی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1379)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و حکمت

سایت شخصی استاد: www.sma-dibaji.ir

پست الکترونیکی : dibaji@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 7 خرداد 1393

 

 

مهدی ذاكری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1385)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

پست الکترونیکی : zaker@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 5 اسفند 1393

 

 

علی راد

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از علوم حدیث قم (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری قرآن و سنّت

پست الکترونیکی : ali.rad@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

مجتبى رحماندوست

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه آزاد اسلامی (1375)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عربی

سایت شخصی استاد: www.rahmandoost.ir

پست الکترونیکی : rahmandost@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 30 دی 1391

 

 

حسن رضایی هفتادر

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم (1388)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی و حدیث)

پست الکترونیکی : hrezaii@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

احمد سعدی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشکده اصول دین و جامعة المصطفی العالمیة

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن وحدیث و دکترای فقه و معارف اسلامی

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

روح الله شاکری زواردهی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از موسسه آموزشی امام صادق (علیه السلام) (1380)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام (کلام اسلامی)

پست الکترونیکی : shaker.r@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 9 مهــر 1393

 

 

روح الله شهیدی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : shahidi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1393

 

 

حبیب اله طاهری آکردی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه آزاد اسلامی (1367)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و اصول - اجتهاد - معارف و الهیات

پست الکترونیکی : htaheri@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 6 مهر 1392

 

 

محمدعلی عبداللهی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1383)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.ma-abdollahi.ir

پست الکترونیکی : abdllahi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 7 مرداد 1391

 

 

علی فتحی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبایی (1392)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

پست الکترونیکی : ali.fathi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

صادق فتحی دهکردی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1381)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان وادبیات عربی

پست الکترونیکی :  s.fathi.d@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 9 مهــر 1392

 

 

ناصر قاسمی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه دمشق - سوریه (1389)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عربی (گرایش نقد و ادبیات تطبیقی)

آخرین بروز رسانی : 17 فروردین 1390

 

 

حسن قنبری

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از تربیت مدرس دانشگاه قم

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری کلام (فلسفه دین و مسانل جدید کلامی)

سایت شخصی استاد: www.drghanbari.org

آخرین بروز رسانی : 16 خرداد 1394

 

 

یحیی کبیر

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1383)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه محض و عرفان و فقه و حقوق اسلامی

پست الکترونیکی : kabir@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1 اسفند 1392

 

 

رضا گندمی نصرآبادی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1385)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

پست الکترونیکی : rgandomi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 21 فروردین 1391

 

 

علیرضا محمدرضایی

رتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1379)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عرب

سایت شخصی استاد: www.amrezai.ir

پست الکترونیکی : amredhaei@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 21 فروردین 1393

 

 

محمد محمدرضایى

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1378)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام و سطح خارج فقه و اصول و فلسفه

پست الکترونیکی : mmrezai@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1393

 

 

مسلم محمدی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از مؤسسه تخصصی کلام اسلامی (1386)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری رشته کلام و فلسفه - گرایش کلام اسلامی

سایت شخصی استاد: www.m-mohammadi.ir

پست الکترونیکی : mo.mohammadi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 22 خرداد 1394

 

 

حسین معصوم

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1382)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.h-masoom.ir

پست الکترونیکی : masoom@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 20 بهمن 1393

 

 

یدالله ملایری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه دمشق

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای ادبیات عربی (نقد رمان و ادبیات تطبیقی)

پست الکترونیکی : malayeri75@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 23 اسفند 1392

 

 

سید محمد موسوی مقدم

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم (1391)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 16 مهــر 1393

 

 

محمدعلی مهدوی راد

رتبه علمى : دانشیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : سطح 4 حوزه علمیه قم

آخرین بروز رسانی : 16 مهـــر 1392

 

 

حسن مهرنیا

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از علامه طباطبایی (ره) (1390)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.mehrnia.ir

پست الکترونیکی : hmehrnia@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 28 آبان 1392

 

 

سید احمد میر حسینى نیرى

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1378)

رشته تحصیلی و گرایش آن : فقه و اصول - معارف اسلامی

پست الکترونیکی : mirhosein@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 29 فروردین 1390

 

 

فتح الله نجارزادگان

رتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (1378)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

سایت شخصی استاد: www.najarzadegan.ir

آخرین بروز رسانی : 21 تیر 1394

 

 

منصور نصیری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (1388)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای فلسفه (گرایش فلسفه دین)

پست الکترونیکی : nasirimansour@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 22 مهــر 1393

 
     

  دانشکده مهندسی

 
     

حسین آقابابا

رتبه علمى : استادیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مهندسی برق

آخرین بروز رسانی : 19 اردیبهشت 1394

 
     

هانیه سادات اخوت

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری معماری

پست الکترونیکی : h.okhovat@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 30 اردیبهشت 1394

 

 

بابک جوادی

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشکده فنی دانشگاه تهران (1392)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری مهندسی صنایع

پست الکترونیکی : babakjavadi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 29 فروردین 1394

 

 

 
 
 

نقشه سایت   |   الف تا ی   |   سایت‌های مرتبط   |   آلبوم تصاویر   |   راهنمای تلفن

نشانی : ایران ، قم ، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران است.