sesli panelci sesli chat

 

◊ صفحه اصلی

◊ فرم‌ها و دستورالعمل‌های اداره

◊ همایش‌ها، کرسی‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های علمی
◊ کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره

◊ کارکنان و شرح وظایف آنها

 

کانال تلگرام اداره

 

 

 

مراحل درخواست ارائه کرسی ترویجی :

1- درخواست کتبی به معاون علمی/پژوهشی دانشکده و پیوست طرح نامه و اثر مکتوب مرتبط با کرسی موردنظر

2- بررسی طرح نامه در شورای پژوهشی دانشکده و تعیین یک نفر استاد ناقد داخلی و یک نفر استاد ناقد خارجی در شورا

3- ارسال طرح نامه و اثر مکتوب چاپ شده به استاد ناقد خارجی و اخذ نظر وی توسط کارشناس همایش ها و نشست های علمی اداره پژوهش های بنیادی (در صورت اعلام عدم قابلیت طرح جهت ارائه در قالب کرسی ترویجی طرح به استاد ذیربط عودت داده می شود)

4- در صورت تأیید استاد ناقد خارجی، ارسال طرح نامه به استاد ناقد داخلی نکته: در خصوص بندهای 3 و 4 در صورت عدم قبول نقد توسط هر یک از اساتید ناقد طرح نامه به شورای پژوهشی دانشکده عودت داده می شود.

5- طرح موضوع در کمیته دستگاهی پردیس

6- صدور احکام و هماهنگی جهت برگزاری کرسی ترویجی توسط اداره پژوهش های بنیادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)