sesli panelci sesli chat
فرم ثبت نام در مرکز علمی – فرهنگی پردیس فارابی در مشهد مقدس
نام و نام خانوادگی (ضروری)
Invalid Input
محل خدمت / شغل
Invalid Input
(در صورتیکه کارمند دانشگاه تهران هستید)
شماره پرسنلی
Invalid Input
کد ملی (ضروری)
Invalid Input

-------------------------------


تاریخ ورود (ضروری)
Invalid Input
مدت اقامت (3 یا 4 روز) (ضروری)
Invalid Input
شماره اولویت‌های اول / دوم / سوم
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
تعداد افراد بزرگسال (ضروری)
Invalid Input
تعداد افراد خردسال (زیر 3 سال)
Invalid Input
انتخاب نوع اتاق (ضروری)
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه اول)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه دوم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه سوم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه چهارم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه پنجم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه ششم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه هفتم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(مشخصات همراه هشتم)
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با سرپرست
Invalid Input
کد ملی
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input

-------------------------------


(اطلاعات ارتباط با شما)
شماره تلفن همراه (ضروری)
Invalid Input
شماره تلفن ثابت (ضروری)
Invalid Input
کد شهر (ضروری)
Invalid Input
آدرس پست الکترونیکی (ضروری)
Invalid Input

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)