sesli panelci sesli chat

کارکنان دانشکده الهیات

 

 

سمت

شماره تلفن داخلی

نام و نام خانوادگی

مدیر اجرایی دانشكده

461

شکوه

کارشناس آموزش دانشکده

262

عاشوری

کارشناس آموزش دانشکده

120

خانم محرابی

 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)