پردیس فارابی دانشگاه تهران - کارکنان دانشکده مهندسی
sesli panelci sesli chat

کارکنان دانشکده مهندسی

 

 

سمت

شماره تلفن داخلی

نام و نام خانوادگی

مدیر اجرایی دانشكده

651

حسن تسلیمی

کارشناس آموزش دانشکده

651

حسن تسلیمی

 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)