پردیس فارابی دانشگاه تهران - ارتباط با دانشکده
sesli panelci sesli chat

ارتباط با دانشکده

آدرس پستی : ایران - قم - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پردیس فارابی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی

شمـاره تلـفن مستقیم : 3 — 36166100 - (025 - 0098)

 

شماره تلفن های داخلی :

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

حسن تسلیمی

مسئول دفتر ریاست دانشکده و کارشناس آموزش دانشکده

36166651

 

آبدارخانه

36166660

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)