sesli panelci sesli chat

ارتباط با دانشکده

آدرس پستی : ایران -  قم -  بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) -  پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

شمـاره تلـفن مستقیم : 3 — 36166100 - (025 - 0098)

 

 

شماره تلفن های داخلی :

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر اجرایی دانشکده

158

ناصری زاده

کارشناس مسئول آموزش دانشکده

162

منصوری

کارشناس آموزش دانشکده

116

خانم بیگدلی

کارشناس آموزش دانشکده

269

پایسته

کارشناس امورمجلات دانشکده

295

قنبرنژاد

آبدارخانه

141

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)