sesli panelci sesli chat

گروه‌های آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری

ردیف

عنوان گروه

رشته‌های زیرمجموعه

مدیر گروه

اعضای گروه

1

گروه مدیریت دولتی و امور عمومی

مدیریت دولتی

مدیریت رسانه

مدیریت شهری

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدیریت جهانگردی

آمایش سرزمین

دکتر زارعی متین

دکتر زارعی متین

دکتر جندقی

دکتر امیری

دکتر اخوان علوی

دکتر حمیدی زاده

دکتر میره ای

دکتر فرجی ملایی

دکتر طهماسبی

دکتر میر زمانی

دکتر بابا شاهی

2

 

مدیریت بازرگانی

و

اجرایی

مدیریت بازرگانی
مدیریت اجرایی

دکتر سلطانی

دکتر سلطانی

دکتر زارع

دکتر خسروی

دکتر شفیعی

دکتر مهرنوش

دکتر رحمتی

دکتر غفاری

3

مدیریت صنعتی

و

تکنولوژی

مدیریت صنعتی

مدیریت تکنولوژی

دکتر شهبازی

دکتر شهبازی

دکتر قاسمی

دکتر تورج کریمی

دکتر معزز

دکتر فتحی

4

حسابداری و مدیریت مالی

حسابداری

مدیریت مالی

دکتر مهربان پور

دکتر مهربان پور

دکتر کاشانی پور

دکتر ندیری

دکتر سارنج

دکتر علوی نسب

5

مدیریت کسب‌وکار و سیستم‌ها

مدیریت کسب‌وکار

MBA

مدیریت کارآفرینی

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر یزدانی

دکتر یزدانی

دکتر محمودی

دکتر جعفری

دکتر ایرانی

دکتر آصف کریمی

6

مدیریت آموزشی،
روانشناسی و
مدیریت ورزشی

مدیریت آموزشی

مدیریت ورزشی

روانشناسی

دکتر باقری

دکتر باقری

دکتر خنیفر

دکتر نادری

دکتر اعتمادی

دکتر فیروزی

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)