رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده الهیات

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (حضوری)

مقطع کا ر شناسی ارشد (مجازی)

مقطع دکتری

 1. زبان و ادبیات عربی

 2. علوم قرآن

 3. فقه

 4. فلسفه

 1. ادیان وعرفان

 2. زبان و ادبیات عربی

 3. شیعه شناسی

 4. شیعه شناسی (گرایش تاریخ تشیع)

 5. علوم قرآن

 6. فقه

 7. فلسفه

 8. فلسفه اسلامی

 9. فلسفه دین

 10. کلام امامیه

 11. مترجمی زبان عربی

 1. ادیان وعرفان

 2. زبان و ادبیات عربی

 3. علوم قرآن

 4. فقه

 1. زبان و ادبیات عربی

 2. علوم قرآن

 3. فقه

 4. فلسفه

 5. فلسفه اسلامی

 6. فلسفه دین

 7. کلام امامیه

 8. مدرسی معارف

 

 

 

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده حقوق

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (حضوری)

مقطع کا ر شناسی ارشد (مجازی)

مقطع دکتری

 1. حقوق

 1. حقوق عمومی

 2. حقوق بین الملل

 3. فقه و حقوق اقتصادی

 4. حقوق نفت و گاز

 5. حقوق جزا و جرم شناسی

 6. حقوق تجارت بین الملل

 7. حقوق ثبت اسناد و املاک

 8. حقوق مالکیت فکری

 9. حقوق خصوصی

 1. حقوق عمومی

 2. حقوق بین الملل

 3. حقوق نفت و گاز

 4. حقوق جزا و جرم شناسی

 5. حقوق تجارت بین الملل

 6. حقوق ثبت اسناد و املاک

 7. حقوق مالکیت فکری

 8. حقوق خصوصی

 1. حقوق عمومی

 2. حقوق بین الملل

 3. حقوق نفت و گاز

 4. حقوق جزا و جرم شناسی

 5. حقوق خصوصی

 

 

 

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده مدیریت و حسابداری

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (حضوری)

مقطع کا ر شناسی ارشد (مجازی)

مقطع دکتری

 1. مدیریت مالی

 2. حسابداری

 3. مدیریت بازرگانی

 4. مدیریت دولتی

 1. MBA (استراتژی)

 2. MBA (بازاریابی)

 3. MBA (سیستم‌ها)

 4. MBA (مدیریت بازاریابی)

 5. MBA (مدیریت بازاریابی)

 6. MBA (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

 7. آمایش سرزمین

 8. حسابداری

 9. روانشناسی (بالینی)

 10. کارآفرینی (سازمانی)

 11. کارآفرینی (کسب و کار)

 12. کارآفرینی (کسب و کار جدید)

 13. کسب و کار (استراتژی)

 14. کسب و کار (بازاریابی)

 15. کسب و کار (سیستم‌ها)

 16. مدیریت (مدیریت رفتاری)

 17. مدیریت (مدیریت منابع انسانی)

 18. مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 19. مدیریت اجرایی (استراتژیک و بازاریابی)

 20. مدیریت اجرایی (بازاریابی)

 21. مدیریت آموزشی

 22. مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 23. مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل)

 24. مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

 25. مدیریت بازرگانی (بازرگانی داخلی)

 26. مدیریت بازرگانی

 27. مدیریت بازرگانی (بیمه)

 28. مدیریت بازرگانی (تحول)

 29. مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بازرگانی)

 30. مدیریت تکنولوژی (سیاستهای تحقیق و توسعه)

 31. مدیریت تکنولوژی (مدیریت تحقیق و توسعه)

 32. مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری)

 33. مدیریت جهانگردی (بازاریابی)

 34. مدیریت دولتی

 35. مدیریت دولتی (تشکیلات و روش‌ها)

 36. مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)

 37. مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)

 38. مدیریت دولتی (سیستم‌های اطلاعاتی)

 39. مدیریت دولتی (مدیریت تحول)

 40. مدیریت دولتی (منابع انسانی)

 41. مدیریت دولتی (نیروی انسانی)

 42. مدیریت رسانه

 43. مدیریت شهری

 44. مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

 45. مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)

 46. مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته)

 47. مدیریت فناوری اطلاعات (کسب و کار الکترونیکی)

 48. مدیریت (تحقیق در عملیات)

 49. مدیریت (تولید و عملیات)

 50. مدیریت (سیستم‌ها)

 51. مدیریت مالی

 52. مدیریت منابع انسانی (استراتژیک منابع انسانی)

 53. مدیریت منابع انسانی (عملکرد و بهره وری)

 54. مدیریت منابع انسانی (منابع انسانی اسلامی)

 55. مدیریت ورزشی (مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی)

 56. مدیریت ورزشی (مدیریت بازاریابی در ورزش)

 57. مدیریت ورزشی (مدیریت ورزشی)

 1. MBA

 2. حسابداری

 3. کارآفرینی

 4. کسب و کار

 5. مدیریت اجرایی

 6. مدیریت آموزشی

 7. مدیریت بازرگانی

 8. مدیریت تکنولوژی

 9. مدیریت جهانگردی

 10. مدیریت دولتی

 11. مدیریت رسانه

 12. مدیریت شهری

 13. مدیریت صنعتی

 14. مدیریت فناوری

 15. مدیریت مالی

 16. مدیریت منابع انسانی

 17. مدیریت ورزشی

 1. حسابداری

 2. مدیریت مالی

 3. مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بازرگانی)

 4. مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 5. مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)

 6. مدیریت دولتی (تطبیقی و توسعه)

 7. مدیریت دولتی (منابع انسانی)

 8. مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی)

 9. کارآفرینی (کسب و کار)

 10. مدیریت رسانه

 11. مدیریت آموزشی

 12. مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری)

 13. مدیریت تکنولوژی (مدیریت تحقیق و توسعه)

 14. مدیریت تکنولوژی (مدیریت نوآوری)

 15. مدیریت ورزشی (مدیریت ورزشی)

 16. مدیریت (تحقیق در عملیات)

 17. مدیریت (سیستم‌ها)

 18. مدیریت (مدیریت رفتاری)

 19. مدیریت (مدیریت منابع انسانی)

 

 

 

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده مهندسی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (حضوری)

مقطع کا ر شناسی ارشد (مجازی)

مقطع دکتری

 1. مهندسی کامپیوتر

 2. مهندسی صنایع

 1. مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک

 2. مهندسی فناوری اطلاعات

 3. مهندسی صنایع – بهینه‌سازی سیستم‌ها

 4. مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین

 5. مهندسی معماری