sesli panelci sesli chat

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان کلیه وام‌های تحصیلی، شهریه و سایر نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

متقاضیان کلیه وام های دانشجویی بر اساس جدول زمانبندی ذیل می بایست نسبت به ثبت درخواست وام خویش در سامانه جامع آموزش گلستان (لینک سایت جامع) و همچنین پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم (لینک پرتال صندوق رفاه)، اقدام نمایند.

یادآور می‌شود؛ ثبت نام در هر دو سامانه گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه الزامی می باشد.

* فرایند ثبت نام وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :

1- دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی استفاده از وام های مذکور می باشند، می بایست بعد از تهیه سند تعهد محضری (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به همراه ضامن - کارمند رسمی یا پیمانی سازمان های دولتی یا بازنشستگان لشکری و کشوری با نامه کسر از حقوق) نسبت به تحویل سند تعهد محضری مذکور به انضمام حکم کارگزینی ضامن به اداره امور دانشجویی پردیس، جهت ایجاد پروفایل کاربری صندوق رفاه و فراهم شدن امکان ثبت وام توسط دانشجو، اقدام نمایند.

2- دانشجویانی که متقاضی وام های ودیعه مسکن، ضروری، پایان نامه و ویژه دکتری(روزانه) می باشند، می بایست اصل مدارک مربوطه (شامل : سند تعهد محضری، اجاره نامه، مدارک تأهل، فاکتور خرید، تأییدیه تصویب پایان نامه، فرم های تکمیل و مهر شده وام ویژه دکتری) را علاوه بر بارگذاری در سایت جامع آموزش گلستان، به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی (طبق جدول زمانبندی وام)، تحویل نمایند.

3- کلیه دانشجویان خوابگاهی می بایست هزینه خوابگاه خویش را در نیمسال مذکور واریز نموده باشند، درغیر اینصورت امکان برقراری وام برای ایشان وجود نخواهد داشت.

* تذکرات مهم :

- آن درسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از مقاطع قبلی خویش اقساط معوقه داشته باشند، به هیچ وجه تأیید وام های ثبت شده آنان در سامانه صندوق رفاه امکان پذیر نمی باشد؛ لذا نسبت به پرداخت اقساط معوقه و جریمه دیرکرد خویش (سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir) قبل از ثبت نام وام ها اقدام نمایید.

- کلیه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی می بایست طبق جدول زمانبدی وام ها، نسبت به ثبت وام خویش در هر دو سامانه، جامع گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اقدام نمایند.

سامانه ثبت وام پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir

تذکر : شناسه کاربری و رمز ورود به سامانه مذکور کد ملی دانشجو (با خط فاصله به طور مثال 2-256225-038) می باشد.

سامانه ثبت وام گلستان دانشگاه : https://ems1.ut.ac.ir

تذکر مهم : وام ویژه دکتری صرفاً به دانشجویان دوره دکتری روزانه، غیرشاغل و غیر بورسیه دانشگاه های دولتی داده می شود.

 

 

 

 

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان کلیه وام‌های تحصیلی، شهریه و سایر نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

متقاضیان کلیه وام های دانشجویی بر اساس جدول زمانبندی ذیل می بایست نسبت به ثبت درخواست وام خویش در سامانه جامع آموزش گلستان (لینک سایت جامع) و همچنین پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم (لینک پرتال صندوق رفاه)، اقدام نمایند.

* فرایند ثبت نام وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :

1- دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی استفاده از وام های مذکور می باشند، می بایست بعد از تهیه سند تعهد محضری (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به همراه ضامن - کارمند رسمی یا پیمانی سازمان های دولتی یا بازنشستگان لشکری و کشوری با نامه کسر از حقوق) نسبت به تحویل سند تعهد محضری مذکور به انضمام حکم کارگزینی ضامن به اداره امور دانشجویی پردیس، جهت ایجاد پروفایل کاربری صندوق رفاه و فراهم شدن امکان ثبت وام توسط دانشجو، اقدام نمایند.

2- دانشجویانی که متقاضی وام های ودیعه مسکن، ضروری، پایان نامه و ویژه دکتری(روزانه) می باشند، می بایست اصل مدارک مربوطه (شامل : سند تعهد محضری، اجاره نامه، مدارک تأهل، فاکتور خرید، تأییدیه تصویب پایان نامه، فرم های تکمیل و مهر شده وام ویژه دکتری) را علاوه بر بارگذاری در سایت جامع آموزش گلستان، به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی (طبق جدول زمانبندی وام)، تحویل نمایند.

3- کلیه دانشجویان خوابگاهی می بایست هزینه خوابگاه خویش را در نیمسال مذکور واریز نموده باشند، درغیر اینصورت امکان برقراری وام برای ایشان وجود نخواهد داشت.

* تذکرات مهم :

- آن درسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از مقاطع قبلی خویش اقساط معوقه داشته باشند، به هیچ وجه تأیید وام های ثبت شده آنان در سامانه صندوق رفاه امکان پذیر نمی باشد؛ لذا نسبت به پرداخت اقساط معوقه و جریمه دیرکرد خویش (سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir) قبل از ثبت نام وام ها اقدام نمایید.

- کلیه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی می بایست طبق جدول زمانبدی وام ها، نسبت به ثبت وام خویش در هر دو سامانه، جامع گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اقدام نمایند.

سامانه ثبت وام پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir

تذکر : شناسه کاربری و رمز ورود به سامانه مذکور کد ملی دانشجو (با خط فاصله به طور مثال 2-256225-038) می باشد.

سامانه ثبت وام گلستان دانشگاه : https://ems1.ut.ac.ir

تذکر مهم : وام ویژه دکتری صرفاً به دانشجویان دوره دکتری روزانه، غیرشاغل و غیر بورسیه دانشگاه های دولتی داده می شود.

 

 

 

ثبت نام وام‌های ضروری و تحصیلی ویژه دکتری (سه ماه بهار) و انواع وام‌های ضرروری کلیه مقاطع تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 آغاز گردید

متقاضیان وام‌های تحصیلی (سه ماهه بهار)و وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری (95 و ماقبل آن) و انواع وام‌های ضروری کلیه مقاطع تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می‌ بایست از تاریخ اول لغایت یازدهم خرداد ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان و تحویل مدارک وام های خویش( فرم وام های ویژه دکتری و فاکتور یا کارنامه مربوط به وام های ضروری ) به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی اقدام نمایند.

 

 

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان وام‌های تحصیلی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

متقاضیان کلیه وام های دانشجویی بر اساس جدول زمانبندی ذیل می بایست نسبت به ثبت درخواست وام خویش در سامانه جامع آموزش گلستان (لینک سایت جامع) و همچنین پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم (لینک پرتال صندوق رفاه)، اقدام نمایند.

* فرایند ثبت نام وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :

1- دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی استفاده از وام های مذکور می باشند، می بایست بعد از تهیه سند تعهد محضری (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به همراه ضامن - کارمند رسمی یا پیمانی سازمان های دولتی یا بازنشستگان لشکری و کشوری با نامه کسر از حقوق) نسبت به تحویل سند تعهد محضری مذکور به انضمام حکم کارگزینی ضامن به اداره امور دانشجویی پردیس، جهت ایجاد پروفایل کاربری صندوق رفاه و فراهم شدن امکان ثبت وام توسط دانشجو، اقدام نمایند.

2- دانشجویانی که متقاضی وام های ودیعه مسکن، ضروری، پایان نامه و ویژه دکتری(روزانه) می باشند، می بایست اصل مدارک مربوطه (شامل : سند تعهد محضری، اجاره نامه، مدارک تأهل، فاکتور خرید، تأییدیه تصویب پایان نامه، فرم های تکمیل و مهر شده وام ویژه دکتری) را علاوه بر بارگذاری در سایت جامع آموزش گلستان، به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی (طبق جدول زمانبندی وام)، تحویل نمایند.

3- کلیه دانشجویان خوابگاهی می بایست هزینه خوابگاه خویش را در نیمسال مذکور واریز نموده باشند، درغیر اینصورت امکان برقراری وام برای ایشان وجود نخواهد داشت.

* تذکرات مهم :

- آن درسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از مقاطع قبلی خویش اقساط معوقه داشته باشند، به هیچ وجه تأیید وام های ثبت شده آنان در سامانه صندوق رفاه امکان پذیر نمی باشد؛ لذا نسبت به پرداخت اقساط معوقه و جریمه دیرکرد خویش (سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir) قبل از ثبت نام وام ها اقدام نمایید.

- کلیه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی می بایست طبق جدول زمانبدی وام ها، نسبت به ثبت وام خویش در هر دو سامانه، جامع گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اقدام نمایند.

سامانه ثبت وام پرتال دانشجویی صندوق رفاه : http://bp.swf.ir

تذکر : شناسه کاربری و رمز ورود به سامانه مذکور کد ملی دانشجو (با خط فاصله به طور مثال 2-256225-038) می باشد.

سامانه ثبت وام گلستان دانشگاه : https://ems1.ut.ac.ir

تذکر مهم : وام ویژه دکتری صرفاً به دانشجویان دوره دکتری روزانه، غیرشاغل و غیر بورسیه دانشگاه های دولتی داده می شود.

 

 

 

(تا 30 مرداد تمدید شد) آغاز ثبت نام از متقاضیان وام‌ ضروری ویژه دکتری از تاریخ 1 لغایت 30 مرداد 96‬ (با شرایط مندرج) ‬در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت

* قابل توجه دانشجویان دکتری روزانه متقاضی وام ضروری ویژه دکتری

به استحضار می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری تسهیلات وام ضروری ویژه دکتری اعطا نماید.

1-وام ضروری ویژه دکتری صرفا به دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی که در سنوات مجاز تحصیلی (هشت نیمسال تحصیلی) هستند و دارای سند تعهد نامه محضری ضامن در اداره رفاه باشند قابل پرداخت است.

2- مبلغ وام ضروری ویژه دکتری 30.000.000 ریال ( سه میلیون تومان) می باشد و دانشجویان دکتری واجد شرایط صرفاً یکبار در طول مقطع تحصیلی می توانند از آن بهره مند شوند.

3- ثبت تقاضای وام در سامانه اتوماسیون از تاریخ 1/5/96 لغایت 30/5/96 امکان پذیر است.

4- تحویل فرم ها به منزله ثبت نام اولیه است و پرداخت وام پس از تایید وام از سوی دانشگاه و تامین اعتبار از سوی صندوق پرداخت خواهد شد و دانشجویانی که نتوانند در سال اول اقدام کنند می توانند در سال های بعد (در سنوات مجاز تحصیلی یعنی تا هشتمین نیمسال تحصیلی) درخواست خود را ارایه واز وام مذکور بهره مند شوند.

5- دانشجویان متقاضی می بایست تا تاریخ مذکور نسبت به ثبت نام و تحویل فرم و مدارک وام به کارشناس مربوطه در اداره رفاه مراجعه فرمایند.

برای درخواست وام ضروری جدید، در صورت اخذ پایان نامه تا نیمسال دوم 96-95، صرفاً با ارایه فرم درخواست وام ضروری دکتری و چک لیست واحدهای نیمسال دوم 96-95،می توانید وام مذکور را درخواست نمایید.

و در صورتی که تاکنون به مرحله اخذ واحد پایان نامه نرسیده اید، تحویل فاکتور خرید معتبر و مستندات دیگر جهت ثبت رویداد وام ضروری به اداره رفاه دانشجویان الزامی است (بدیهی است مبلغ فاکتور می بایست حداقل 3000000 تومان باشد).

توجه داشته باشید که ثبت درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان فعال می باشد.

- وام ضروری به رویدادهای زیر تعلق میگیرد:

 • خرید لوازم کمک آموزشی شامل (ماشین حساب مهندسی،کامپیوتر،نوت بوک، ...)

 • خرید کتب تحصیلی تخصصی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • تامین هزینه رهن واجاره

 • هزینه پزشکی ( به جز هزینه های دندانپزشکی)

 • پایان نامه

 • شرکت در همایش و کنفرانس های بین المللی

- مدارک لازم جهت اخذ وام ضروری :

 • فرم تکمیل شده وام ضروری

 • ارایه یکی از موارد فوق بر اساس تقاضا :

 • فاکتور خرید لوازم کمک آموزشی (فاکتور ارایه شده بایستی مربوط به سال 96 و بنام شخص دانشجو و حداقل به مبلغ سه میلیون تومان بوده و بر روی سر برگ معتبر و دارای شماره فاکتور باشد)

 • فاکتور خرید کتب تخصصی تحصیلی (کتب درسی خریداری شده بایستی مربوط به همان مقطع تحصیلی باشد)

 • چک لیست ثبت نامی اخذ پایان نامه در نیمسال دوم 96-95

 • گواهی پزشک در صورت داشتن بیماری به تایید مرکز طبی و بهداشت دانشگاه

 

** میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش ازمبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارایه شده نمی باشد.

** مهلت اعلام شده جهت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

جهت دریافت فرم وام ضروری ( فرم وام ضروری دکتری) کلیک نمایید.

 

اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه

* قابل توجه کلیه دانشجویان دکتری روزانه

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پرفیض و برکت، با عنایت به ارسال شیوه نامه های جدید وام ویژه دانشجویان دکتری توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم؛ توضیحات ذیل به همراه شیوه نامه ها و فرم های مربوطه به اطلاع رسانده می شود:

1- وام ویژه دکتری با عاملیت بانک توسعه تعاون

- آیین نامه جدید وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه

- فرم شماره یک

- فرم شماره دو

 

2- وام ویژه دکتری طبق روال سابق (با مبلغ جدید ماهانه 5.000.000 ریال)

- بخشنامه جدید وام ویژه دکتری

- فرم شماره یک

- فرم شماره دو

 

** مهلت ثبت نام و ارائه مدارک (فرم های مربوط به هر یک از دو طرح) تا 10 تیرماه 96 می باشد.

** ثبت نام از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس اینترنتی http://bp.swf.ir برای کلیه دانشجویان امکان پذیر می باشد.

 

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان وام‌های تحصیلی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

متقاضیان کلیه وام های دانشجویی بر اساس جدول زمانبندی ذیل می بایست نسبت به ثبت درخواست وام خویش در سامانه جامع آموزش گلستان (لینک سایت جامع) و همچنین پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم (لینک پرتال صندوق رفاه)، اقدام نمایند.

* فرایند ثبت نام وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم :

1- دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی استفاده از وام های مذکور می باشند، می بایست بعد از تهیه سند تعهد محضری (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به همراه ضامن - کارمند رسمی یا پیمانی سازمان های دولتی) نسبت به تحویل سند تعهد محضری مذکور به انضمام حکم کارگزینی ضامن به اداره امور دانشجویی پردیس، جهت ایجاد پروفایل کاربری صندوق رفاه و فراهم شدن امکان ثبت وام توسط دانشجو ، اقدام نمایند.

2- دانشجویانی که متقاضی وام های ودیعه مسکن، ضروری، پایان نامه و ویژه دکتری(روزانه) می باشند، می بایست اصل مدارک مربوطه(شامل : سند تعهد محضری، اجاره نامه، مدارک تأهل، فاکتور خرید، تأییدیه تصویب پایان نامه، فرم های تکمیل و مهر شده وام ویژه دکتری) را علاوه بر بارگذاری در سایت جامع آموزش گلستان، به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی (طبق جدول زمانبندی وام)، تحویل نمایند.

3- کلیه دانشجویان خوابگاهی می بایست هزینه خوابگاه خویش را در نیمسال مذکور واریز نموده باشند، درغیر اینصورت امکان برقراری وام برای ایشان وجود نخواهد داشت.

* تذکر مهم :

کلیه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی در هر نیمسال تحصیلی می بایست طبق جدول زمانبدی وام ها، نسبت به ثبت وام خویش در هر دو سامانه، جامع گلستان و پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اقدام نمایند.

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست در پرتال دانشجویی صندوق رفاه

کلیه وام های تحصیلی، شهریه، ویژه دکتری و...

از تاریخ 14 دی 95 لغایت 10 بهمن 95
(طبق پیامک ارسالی )

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست در سامانه گلستان

انواع وام های تحصیلی- دوره روزانه

از تاریخ 4 بهمن 95 لغایت 23 بهمن 95

انواع وام های شهریه- دوره نوبت دوم و مجازی

از تاریخ 4 بهمن 95 لغایت 2 اسفند 95

انواع تسهیلات ازدواج ، ضروری و مسکن و عتبات

بهمن ماه

از تاریخ 4 بهمن 95 لغایت 23 بهمن 95

اسفند ماه

از تاریخ 1اسفند 95 لغایت 16 اسفند 95

 

 

 

 

 

آغاز ثبت نام از متقاضيان وام‌ جديد ويژه دكتري روزانه ۹۵-۹۶ با شرايط جديد - تا تاريخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ ‬ در سايت گلستان و پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت

 

- آئين نامه و دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ويژه دكتري فرم‌هاي وام ويژه دكتري

 

- فرم‌هاي وام ويژه دكتري

 

تذكر مهم : دانشجويان ارجمند مقطع دكتري پرديس خواهشمند است، فايل دستورالعمل و آئين نامه كه در آن شرايط و مدارك موردنياز جهت امكان ثبت نام و بهره مندي از وام مذكور به طور مبسوط شرح داده شده است، مطالعه نمايند.

 

 

 

آغاز ثبت نام از متقاضيان وام هاي تحصيلي و شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 95-96 در سايت گلستان و تمديد ثبت نام در پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت

 

دانشجویان متقاضی وام می بایست علاوه بر بارگذاری مدارک خویش در سایت جامع گلستان، اصل مدارک موردنظر را به اداره امور دانشجویی تحویل نمایند.

 

 

- وام های دانشجویی صندوق رفاه :

دانشجويان متقاضي وام‌هاي دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 تا پايان مرداد مي‌توانند با مراجعه به قسمت پورتال دانشجويي سايت صندوق رفاه دانشجويان به نشاني http://bp.swf.ir براي ثبت درخواست مقدماتي خود اقدام نمايند.

شايان ذكر است ثبت درخواست قطعي وام، بايد اواخر شهريور (زمان دقيق آن متعاقباً اعلام خواهد شد) و با رجوع به سامانه گلستان انجام شود و ثبت درخواست در پورتال دانشجويي فقط به ‌منظور برآورد مبلغ مورد نياز و تأمين اعتبار انجام مي‌شود.

 

تذكر 1: شناسه كاربري و رمز ورود هر دانشجو به پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت، كدملي هر دانشجو با خطوط فاصله مي باشد (1-853684-123).

تذكر 2: دانشجوياني كه براي اولين بار متقاضي وام دانشجويي صندوق رفاه مي باشند، بعد از تحويل سند تعهد محضري و ايجاد پروفايل توسط اداره امور دانشجويي پرديس امكان ثبت وام را در سيستم مذكور خواهند داشت.

 

اداره امور دانشجویی پردیس فارابی

 

 

- وام قرض الحسنه بانک مهر ایران :

قابل توجه دانشجويان محترم مقطع دكتري (نوبت دوم) ورودي هاي 93، 94 و 95 به اطلاع مي رساند، با عنايت به پيگيري هاي مديريت محترم پرديس و انعقاد تفاهم نامه تسهيلات قرض الحسنه با بانك قرض الحسنه مهر ايران استان قم؛ امكان پرداخت وام قرض الحسنه با كارمزد 4    % تا سقف 300 ميليون ريال براي دانشجويان دكتري(شهريه پرداز) مهيا گرديده است. كه اين تسهيلات بصورت دو مرحله اي و با باز پرداخت 24 ماه امكان پذير مي باشد.وام هاي مذكور، صرفاً جهت پرداخت شهريه دانشجويان بوده و در هر نيمسال تحصيلي به حساب درآمد اختصاصي پرديس واريز خواهد گرديد. بدين صورت كه 150 ميليون ريال در مرحله اول با باز پرداخت 24 ماهه مي باشد و در صورت بازپرداخت و تسويه حساب وام مرحله اول، دانشجو مي تواند از تسهيلات 150 ميليون ريال مرحله دوم، استفاده نمايد.

لازم به ذكر است، امكان بهره مندي از وام مذكور براي دانشجويان غيربومي نيز مهيا گرديده است و دانشجويان غير بومي مي توانند، نسبت به معرفي ضامن خويش به شعبات بانك فرض الحسنه مهر در شهر محل اقامت خويش اقدام نمايند.

مهلت ثبت نام تا پايان مرداد ماه مي باشد.

 

اداره امور دانشجویی پردیس فارابی

 

 

 

 

اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان وام‌های تحصیلی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

متقاضیان وام های دانشجویی (مرحله اول) بر اساس جدول زمانبندی ذیل می توانند نسبت به ثبت درخواست خویش در سامانه گلستان اقدام نمایند.

 

نوع وام

زمان ثبت درخواست در سامانه گلستان

دوره ها تحصیلی

وام های تحصیلی

از تاریخ 19 /11/ 94  لغایت 30 /11/ 94

روزانه

وام های شهریه

از تاریخ 19 /11/ 94 لغایت 7 /12/ 94

نوبت دوم (شبانه)

ودیعه مسکن : متاهلی، نخبگان و دانشجویان غیر ایرانی

از تاریخ 19 /11/ 94 لغایت 14 /12/ 94

روزانه

وام های ضروری
شامل عادی، پایان نامه، خرید کتب تخصصی،
معلول، قهرمان ورزشی، موارد خاص،
خرید لوزام دانشجویان کم بینا و نابینا

از تاریخ 19 /11/ 94 لغایت 14 /12/ 94

روزانه

وام ویژه دکتری تخصصی

از تاریخ 19 /11/ 94 لغایت 2 /12/ 94

روزانه – نوبت دوم

 

*دانشجویانی که در این نیمسال برای اولین بار متقاضی استفاده از وام می باشند، علاوه بر تهیه سند تعهد محضری و بارگزاری در سایت جامع آموزش( گلستان) و ثبت در خواست وام خویش در سامانه مذکور؛ می بایست نسبت به ارائه اصل سند تعهد محضری خویش به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی اقدام نمایند.

 

توجه : ثبت وام دانشجو تنها زمانی امکان پذیر می باشد که انتخاب واحد دانشجو در ترم جاری صورت گرفته باشد.

 

* شایان ذکر است باتوجه به دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، پرداخت وام شهریه به دوره های آموزش الکترونیک(مجازی) درصورت تخصیص اعتبار، امکان پذیر می باشد.

* دانشجویان خوابگاهی که در نیمسال اول هزینه خوابگاه خویش را پرداخت نکرده اند؛ امکان بهره مندی از هیچ گونه وام، برای ایشان مقدور نخواهد بود.

* دانشجویانی که متقاضی وام های ودیعه، ضروری، پایان نامه و ویژه دکتری(روزانه) می باشند، می بایست مدارک مربوطه را علاوه بر بارگذاری در سایت گلستان، به اداره امور دانشجویی پردیس فارابی ارائه دهند.

* بعد از تاریخ ها مذکور درصورت ثبت درخواست وام توسط دانشجو در سامانه گلستان، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

- آدرس پستی پردیس فارابی و شماره تماس های امور دانشجویی :

         قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، کدپستی 3718117469 ، اداره امور دانشجویی

        شماره تماس: 36166229 و 36166253 - 025

 

اداره امور دانشجویی پردیس فارابی

 

 

 

شیوه نامه انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

 

بخشنامه انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 97-96

◊ راهنمای درخواست وام دانشجویی در سیستم جامع گلستان

◊ ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه

◊ نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان

◊ آئين نامه و دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ويژه دكتري فرم‌هاي وام ويژه دكتري

1- وام ویژه دکتری با عاملیت بانک توسعه تعاون

- آیین نامه جدید وام ویژه دانشجویان دکتری روزانه

- فرم شماره یک

- فرم شماره دو

 

2- وام ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان

- بخشنامه جدید وام ویژه دکتری

- فرم شماره یک

- فرم شماره دو

3- وام ضروری ویژه دکتری

- فرم وام ضروری ویژه دکتری

 

 

لینک های مفید

 

◊ سایت جامع آموزش گلستان دانشگاه تهران

◊ پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

◊ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

 

 

ارتباط با اداره امور دانشجویی

 

- آدرس پستی پردیس فارابی و شماره تماس های امور دانشجویی :

- قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، کدپستی 3718117469 ، اداره امور دانشجویی

- شماره تماس: 36166229 و 36166253 - 025

 

- تلفکس :

36640584 - 025


 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)