نقشه دانشکدگان

نقشه دانشکدگان

۱

سازمان مرکزی

۱۱

اداره تربیت بدنی

۲

دانشکده حقوق

۱۲

اداره نقلیه

۳

دانشکده مهندسی

۱۳

سالن ورزشی

۴

دانشکده مدیریت و حسابداری

۱۴

پارکینگ

۵

مسجد

۱۵

انبار

۶

کتابخانه مرکزی و انفورماتیک

۱۶

دانشکده الهیات

۷

سلف سرویس

۱۷

خوابگاه پسرانه دانش

۸

امور فرهنگی

۱۸

خوابگاه پسرانه اندیشه

۹

خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س)

۱۹

خوابگاه پسرانه حکمت

۱۰

خوابگاه دخترانه حضرت الزهرا (س)