معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

teacher?img_id=84424500&t=1654877741248

محمد غفاری

ghaffari.mohammad@ut.ac.ir

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری