معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

teacher?img_id=84427080&t=1603694862010

میثم شهبازی

meisamshahbazi@ut.ac.ir

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری