اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه

‌‌‌‌‌‌

 

◊ صفحه اصلی

◊ فرم‌ها و دستورالعمل‌های اداره
◊ همایش‌ها و نشست‌های علمی
◊ کارکنان و شرح وظایف آنها

 

کانال تلگرام اداره

 

 
 

فرم‌ها و دستورالعمل‌های ویژه اعضای هیأت علمی

 

 

برنامه جامع تحقیقات

 

پژوهشگر پسادکتری

 

طرح پژوهشی بنیادی

 

 

خلاصه ای از وظایف اداره:

- برگزاری کرسی های ترویجی و نظریه پردازی
- انجام امور ستادی برگزاری نشست ها و همایش های علمی
- پیگیری تأسیس قطب های علمی مورد نظر دانشکده ها
- بررسی ، امتیاز دهی و تأیید فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی در سامانه RTIS
- پیگیری تصویب برنامه جامع تحقیقات اعضای هیأت علمی
- بررسی و امتیاز دهی آثار متقاضیان شرکت در جشنواره های پژوهشی
- انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی بنیادی
- محاسبه اعتبار ویژه اعضای هیأت علمی
- برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های پژوهشی کاربردی
- برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور حل مسائل و مشکلات سازمان ها در قالب فعالیت های پژوهشی
- انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و دستگاه های اجرایی
- تهیه برنامه های اجرایی ، آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم جهت تشویق ، تسهیل و توسعه روابط پژوهشی با مراکز صنعتی ، اجرایی و تحقیقاتی
- هماهنگی فعالیت های پژوهشی دانشکده ها ، اعضای هیأت علمی و دانشجویان با پژوهش های مورد نظر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و انعقاد قراردادهای پژوهشی متناظر با نیاز آن ها