اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه

اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه واحدی به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی بوده و شامل بخش‌های ارتباط با صنعت و بررسی فعالیت‌های پژوهشی می‌باشد. هدف اصلی این مجموعه افزایش کمیت و کیفیت فعالیت‌های پژوهشی براساس راهبردهای وزارت علوم و دانشگاه تهران بوده و بدین منظور وظایف زیر برعهده این اداره می‌باشد:
 

رئوس وظایف اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه

 • بررسی، امتیاز دهی و تأیید فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی در سامانه RTIS
 • محاسبه و اختصاص اعتبار ویژه (گرنت) سالیانه اعضای هیأت علمی
 • انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
 • برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور حل مسائل و مشکلات سازمان‌ها در قالب انعقاد فعالیت‌های پژوهشی
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی بنیادی
 • امور پذیرش داوطلبان دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری
 • اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی صنعتی و مأموریت‌های پژوهشی
 • انجام امور ستادی برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی
 • برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی
 • پیگیری تأسیس قطب‌های علمی مورد نظر دانشکده‌ها
 • تصویب برنامه جامع تحقیقات اعضای هیأت علمی
 • برگزاری جشنواره‌های پژوهشی
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکدگان
 • صدور مجوز انتشار پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در قالب کتاب
 • صدور مجوز استفاده از لوگوی دانشکدگان
 • تشکیل مراکز و هسته‌های پژوهشی