معرفی همکاران معاونت اداری و مالی

صادق گائینی مطلق

sadegh.motlagh@ut.ac.ir

مدیر اجرایی حوزه معاونت اداری و مالی

2536166289

 

 

مصطفی گل کار

mgolkar@ut.ac.ir

رئیس امور اداری و رفاهی

2536166356

راضیه سخایی

razisakhayy@ut.ac.ir

امور اداری- دبیرخانه

2536166202

اعظم چاوشی

chavooshiaz@ut.ac.ir

امور اداری- دبیرخانه

2536166203

اعظم ملکی

malekiazam@ut.ac.ir

امور اداری - کارگزینی

2536166364

فاطمه عابدی

f_abedi20@ut.ac.ir

امور اداری- رفاهی

2536166646

زهرا کریمی

karimi.asl@ut.ac.ir

کارشناس امور بازنشستگان

2536166218

 

 

علی زارعی zarei1394@ut.ac.ir رئیس اداره امور مالی 2536166212
سیده خدیجه موسوی sk.mousavi@ut.ac.ir اداره امور مالی 2536166213
مریم مشایخی فر mashayekhifar@ut.ac.ir اداره امور مالی 2536166106
امیرحسین کدخدایی kadkhodaie2012@ut.ac.ir اداره امور مالی 2536166297
فاطمه سلیمانیان fsoleimanian@ut.ac.ir اداره امور مالی 2536166370
زهرا ربانی افرمجانی z_rabani@ut.ac.ir امور مالی - امور اداری حوزه معاونت 2536166235

 

 

سعید فرهومند

farhoomand2@ut.ac.ir

رئیس اداره امور پشتیبانی

2536166233