معرفی همکاران معاونت اداری و مالی

صادق گائینی مطلق

sadegh.motlagh@ut.ac.ir

مدیر اجرایی حوزه معاونت اداری و مالی

۲۵۳۶۱۶۶۲۸۹

 

 

حسین طالبی خاوه

h.khtalebi@ut.ac.ir

رئیس امور اداری و رفاهی

۲۵۳۶۱۶۶۳۵۶

راضیه سخایی

razisakhayy@ut.ac.ir

امور اداری- دبیرخانه

۲۵۳۶۱۶۶۲۰۲

اعظم چاوشی

chavooshiaz@ut.ac.ir

امور اداری- دبیرخانه

۲۵۳۶۱۶۶۲۰۳

اعظم ملکی

malekiazam@ut.ac.ir

امور اداری - کارگزینی

۲۵۳۶۱۶۶۳۶۴

فاطمه عابدی

f_abedi20@ut.ac.ir

امور اداری- رفاهی

۲۵۳۶۱۶۶۶۴۶

زهرا کریمی

karimi.asl@ut.ac.ir

کارشناس امور بازنشستگان

۲۵۳۶۱۶۶۲۱۸

 

 

علی زارعی zarei1394@ut.ac.ir رئیس اداره امور مالی ۲۵۳۶۱۶۶۲۵۶
سیده خدیجه موسوی sk.mousavi@ut.ac.ir اداره امور مالی ۲۵۳۶۱۶۶۲۱۳
مریم مشایخی فر mashayekhifar@ut.ac.ir اداره امور مالی ۲۵۳۶۱۶۶۱۷۵
امیرحسین کدخدایی kadkhodaie2012@ut.ac.ir اداره امور مالی ۲۵۳۶۱۶۶۲۳۵
فاطمه سلیمانیان fsoleimanian@ut.ac.ir اداره امور مالی ۲۵۳۶۱۶۶۳۷۰
زهرا ربانی افرمجانی z_rabani@ut.ac.ir امور مالی - امور اداری حوزه معاونت ۲۵۳۶۱۶۶۲۳۴

 

 

سعید فرهومند

farhoomand2@ut.ac.ir

رئیس اداره امور پشتیبانی

۲۵۳۶۱۶۶۲۳۳