فرم‌های خدمات آموزشی

فرم‌های مقطع کارشناسی:

   

فرم پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان)

فرم درخواست دروس پیش ترم یا غیرحضوری (ویژه دانشجویان ممتاز)

فرم انتخاب واحد دستی

فرم درخواست دانشجو برای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

فرم درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم مشخصات دانشجوی مهمان

فرم درخواست انتقال بصورت مهمان ترم کامل

فرم درخواست انتقال دائم

فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران

فرم معرفی به استاد

فرم اعتراض به نمره

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

فرم درخواست دروس پیش ترم یا غیرحضوری (ویژه دانشجویان ممتاز)

فرم درخواست حذف پزشکی

 

فرم‌های مقطع کارشناسی ارشد:

   

فرم درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

فرم درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم مهمان تکدرس

فرم برگه انتخاب واحد دستی

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم پیشنهاد موضوع پایان‌نامه فرم (الف)

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد فرم (ب)

فرم گزارش سه ماهه مراحل پیشرفت پایان‌نامه

فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه

فرم رسید دریافت پایان نامه / رساله

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم گواهی انجام اصلاحات موردنظر هیأت داوران پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم‌های مقطع دکتری:

   

فرم پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان)

فرم وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم مشخصات دانشجوی مهمان

فرم متن تعهد نامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دائم / مهمان)

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم گزارش شش ماهه مراحل پیشرفت رساله

فرم تائید آمادگی برای برگزاری جلسه دفاع از طرح پژوهشی دکتری

فرم درخواست کمک هزینه رساله

فرم تعهد اصالت اثر

فرم تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو (انصراف از تحصیل)

فرم گواهی انجام اصلاحات مورد نظر هیأت داوران پس از برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه / طرح تحقیق رساله تحصیلی دانشجویان

فرم تائید شرکت در جلسات دفاعیه