فرم‌های خدمات آموزشی

فرم‌های مقطع کارشناسی:

   

فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی

فرم پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان)

فرم درخواست دروس پیش ترم یا غیرحضوری (ویژه دانشجویان ممتاز)

فرم انتخاب واحد دستی

فرم تعهدنامه عدم تأخیر ثبت نام

فرم درخواست دانشجو برای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

فرم درخواست صدور معرفی نامه یا گواهی

فرم درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم درخواست حذف اضطراری یک درس

فرم مشخصات دانشجوی مهمان

فرم درخواست انتقال بصورت مهمان ترم کامل

فرم تعهد نامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دائم / مهمان)

فرم درخواست انتقال دائم

فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران

فرم درخواست تکدرس نیمسال دوم

فرم معرفی به استاد (تحت نظر به علت تداخل ساعت)

فرم معرفی به استاد (تحت نظر به علت عدم ارائه درس)

فرم اعتراض به نمره

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم تسویه حساب دانشجو

فرم درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

فرم درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

فرم تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو (انصراف از تحصیل)

فرم درخواست دروس پیش ترم یا غیرحضوری (ویژه دانشجویان ممتاز)

فرم درخواست حذف پزشکی

 

فرم‌های مقطع کارشناسی ارشد:

   

فرم درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

فرم درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم گواهی اعلام کفایت و تأیید پایان‌نامه

فرم مهمان تکدرس

فرم پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان)

فرم برگه انتخاب واحد دستی

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم پیشنهاد موضوع پایان‌نامه فرم (الف)

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد فرم (ب)

فرم گزارش سه ماهه مراحل پیشرفت پایان‌نامه

فرم درخواست کمک هزینه پایان نامه

فرم تعهد نامه اصالت اثر

فرم رسید دریافت پایان نامه / رساله

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم استعلام موضوع پایان نامه / رساله

فرم گواهی انجام اصلاحات موردنظر هیأت داوران پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تأیید شرکت در جلسات دفاعیه

 

فرم‌های مقطع دکتری:

   

فرم پیشنهاد ارائه درس به گروه (توسط دانشجویان)

فرم برگه انتخاب واحد دستی

فرم تعهدنامه عدم تأخیر ثبت نام

فرم درخواست دانشجو برای اضافه شدن به لیست حضور و غیاب

فرم درخواست صدور معرفی نامه یا گواهی

فرم مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت مطالعاتی

فرم وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری

فرم درخواست اصلاح اطلاعات دانشجو در سیستم آموزشی

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان

فرم مشخصات دانشجوی مهمان

فرم درخواست انتقال بصورت مهمان ترم کامل

فرم متن تعهد نامه دانشجوی انتقالی به صورت نوبت دوم (دائم / مهمان)

فرم اعتراض به نمره

فرم تغییر نمره دانشجو

فرم احراز شرایط امتحان جامع

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی رساله دکتری

فرم گزارش شش ماهه مراحل پیشرفت رساله

فرم تائید آمادگی برای برگزاری جلسه دفاع از طرح پژوهشی دکتری

فرم درخواست کمک هزینه رساله

فرم برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

فرم گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتری دانشگاه تهران

فرم تعهد نامه اصالت اثر

فرم رسید دریافت پایان نامه / رساله

فرم تسویه حساب دانشجو

فرم درخواست ارسال مدارک دانشجوی انتقالی

فرم درخواست تعیین وضعیت دانشجوی محروم از تحصیل

فرم تقاضای ترک تحصیل دائم دانشجو (انصراف از تحصیل)

فرم درخواست تصویب طرح پژوهشی رساله دکتری

فرم گواهی اعلام کفایت جهت دفاع از رساله دکتری

فرم اعلام اشکالات مربوط به رساله مقطع دکتری

فرم استعلام عدم تکرار موضوع پایان نامه / رساله

فرم گواهی انجام اصلاحات مورد نظر هیأت داوران پس از برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

فرم درخواست حذف پزشکی

فرم درخواست برگزاری نشست علمی

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه / طرح تحقیق رساله تحصیلی دانشجویان

فرم تائید شرکت در جلسات دفاعیه