ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ارتباط با همکاران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عاشوری، خانم بابایی

238

 

کارشناسان خدمات آموزشی

البرزیان

کارشناسی 402 حقوق
خانم اصفهانی کارشناسی 115 مهندسی
خانم سعادت کارشناسی   حقوق
خانم محمودی کارشناسی 239 مدیریت
خانم باقریه کارشناسی 290 الهیات
علی پور کارشناسی ارشد 164 کارآفرینی و مدیریت امور شهری،آموزشی،رسانه،صنعتی
فناوری اطلاعات،مالی،منابع انسانی و جهانگردی
فرخ نیا کارشناسی ارشد 114 مدیریت بازرگانی و دولتی
پایسته کارشناسی ارشد 265 حسابداری، مدیریت اجرایی، آمایش سرزمین،
روانشناسی، مدیریت کسب و کار MBA
احمد تسلیمی کارشناسی ارشد 171 حقوق
فرکی کارشناسی ارشد 121 الهیات و مهندسی
سیدی دکتری 112 کلیه رشته ها
نیکوسخن دکتری 167 کلیه رشته ها
احمدی دکتری 263 کلیه رشته ها
نعمتی تمام مقاطع 410 دروس عمومی
لطفی تمام مقاطع 310 تاییدیه تحصیلی
محمدحسینی تمام مقاطع 134 معافیت تحصیلی و استعدادهای درخشان

 

مسئولین خدمات آموزشی

حسین منصوری

رئیس آموزش

263

سیدی کارشناس مسئول مقطع دکتری 112
علی پور کارشناس مسئول مقطع کارشناسی ارشد 164
البرزیان کارشناس مسئول مقطع کارشناسی 402