ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ارتباط با همکاران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عاشوری

hashouri1122@ut.ac.ir

238

خانم بابایی

 

238

 

کارشناسان خدمات آموزشی

البرزیان

کارشناسی 402 alborzian@ut.ac.ir حقوق
خانم اصفهانی کارشناسی 115 Jahangir1358@ut.ac.ir مهندسی
خانم محمودی کارشناسی 239 mahmoudi_2013@ut.ac.ir مدیریت
خانم باقریه کارشناسی 290 Narges.bagheri@ut.ac.ir الهیات
علی پور کارشناسی ارشد 164 r.alipoor@ut.ac.ir کارآفرینی، امور شهری، رسانه،
فناوری اطلاعات، مالی، منابع انسانی
فرخ نیا کارشناسی ارشد 114 Farokhnia@ut.ac.ir مدیریت صنعتی، آموزشی، جهانگردی، بازرگانی و دولتی
پایسته کارشناسی ارشد 265 hrpayasteh@ut.ac.ir حسابداری، مدیریت اجرایی، آمایش سرزمین،
روانشناسی، مدیریت کسب و کار MBA
احمد تسلیمی کارشناسی ارشد 171 a.taslimipak@ut.ac.ir حقوق
فرکی کارشناسی ارشد 121 M.faraki@ut.ac.ir الهیات و مهندسی
سیدی دکتری 112 sj.seyedi@ut.ac.ir کلیه رشته ها
نیکوسخن دکتری 167 nikousokhan@ut.ac.ir کلیه رشته ها
احمدی دکتری 263 hadi_ahmadi58@ut.ac.ir کلیه رشته ها
نعمتی تمام مقاطع 410 nemmaty35@ut.ac.ir دروس عمومی
لطفی تمام مقاطع 310 molotfi@ut.ac.ir تاییدیه تحصیلی
محمدحسینی تمام مقاطع 134 m.mhoseini@ut.ac.ir معافیت تحصیلی و استعدادهای درخشان

 

مسئولین خدمات آموزشی

سیدی کارشناس مسئول مقطع دکتری sj.seyedi@ut.ac.ir 112
علی پور کارشناس مسئول مقطع کارشناسی ارشد r.alipoor@ut.ac.ir 164
البرزیان کارشناس مسئول مقطع کارشناسی alborzian@ut.ac.ir 402