انتشارات و مجلات علمی

انتشارات و مجلات علمی

علی احمد روشنایی

مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۴۴ - ۰۲۵

 

کارشناس مجلات

رضا کلیایی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۳۱۴ - ۰۲۵

 

کارشناس مجلات

سمیه سبحانی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۹۵ - ۰۲۵

 

کارشناس مجلات

مهران غلامعلی زاده

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۳۱۲ - ۰۲۵