انتشارات و مجلات علمی

انتشارات و مجلات علمی

علی احمد روشنایی

مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۴۴ - ۰۲۵

 

کارشناس مجلات

رضا کلیایی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۳۱۴ - ۰۲۵

   
 

کارشناس مجلات

سمیه سبحانی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۹۵ - ۰۲۵

   

کارشناس مجلات

ستاره نجفیان

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۹۵ - ۰۲۵