پارک علم و فناوری دانشکدگان فارابی

شعبه پارک علم و فناوری دانشکدگان فارابی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌‏های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور جمعی از مدیران دانشگاهی و استانی و شرکت‌های فناور در روز 30 دی ماه 1399 با هدف اولیه توسعه فعالیت‌های کارآفرینی و تشکیل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، در فضایی حدود 850 متر مربع در طبقه همکف دانشکده مدیریت و حسابداری، افتتاح و راه‌اندازی شد.

در هشتم خردادماه 1401 آقای دکتر بابک جوادی؛ عضو هیات علمی بخش تخصصی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی با معرفی رئیس دانشکدگان فارابی و حکم رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، به عنوان رئیس شعبه فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب گردیدند.

استفاده از توان اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکدگان فارابی برای توسعه زیست بوم نوآوری و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و جذب و پذیرش هسته‌های فناور و نوآور از دانشجویان دانشکدگان فارابی، استقرار شرکت‌های نوپا و فناور و توسعه نمونه محصول از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، جذب شتابدهنده‌ها و تلاش در جهت بازارمحور کردن فعالیت‌های پژوهشی، ارتقای دانش و مهارت کارآفرینی دانشجویان و توسعه برنامه‌های شتابدهی با استفاده از توان بخش خصوصی و رشد شرکت‌ها تا مرحله بازارپذیری از جمله ماموریت‌هایی است که در حکم انتصاب مورد تاکید قرار گرفته است.