معاونت پژوهشی

ارتباط مستقیم با معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان فارابی:

برای ارتباط مستقیم دانشجویان عزیز با معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان ،دانشجویان میتوانند ساعت 12 الی 14 یکشنبه ها به ساختمان معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایند .

همچنین با شماره دفتر معاونت : 02536166157

و ایمیل دکتر سید احمد حبیب نژاد در ارتباط باشند: A.habibnezhad@ut.ac.ir