معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری:

 

دکتر شاهرخ اسدی

shahrokh.asadi@ut.ac.ir

 

تلفن:

02536166208
02536166157

 

فکس:

02536166157

 

پژوهش و فناوری عنصر اصلی و موتور محرکه توسعه پایدار در هر کشور بوده و یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود.
وظایف کلی این معاونت عبارت است از سیاست گذاری در زمینه‌های پژوهش و فناوری ، اتخاذ خط مشی‌های تحقیقاتی ، برقراری ارتباط‌های علمی ، انتشار مجلات علمی ، برنامه ریزی سفرهای علمی استادان و ...

 

 

عناوین مجلات دانشکدگان فارابی :

 

ردیف نام مجله سردبیر کارشناس نمایه و اعتبار مجله آدرس وب سایت ایمیل مجله شماره تماس
1 Iranian Journal of Management Studies دکترکیهان تاج الدینی سمیه سبحانی

ISI - Web of Science, Scopus, EBSCO,
ProQuest, Gale, ISC, Civilica

https://ijms.ut.ac.ir ijms@ut.ac.ir 025-36166295
2 Journal of Contemporary Islamic Studies دکترحسن رضایی هفتادر رضا کلیایی

ISC, Magiran, SID, Civilica

https://jcis.ut.ac.ir jcis@ut.ac.ir 025-36166314
3 اللغه العربیه و آداب‌ها
Arabic Language and Literature
دکترخلیل پروینی ستاره نجفیان Magiran SID Civilica ISC https://jal-lq.ut.ac.ir Jal_lq@ut.ac.ir 025-36166312
4 مدیریت فرهنگ سازمانی
Organizational Culture Management
دکترعلی نقی امیری رضا کلیایی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jomc.ut.ac.ir jomc@ut.ac.ir 025-36166314
5 مدیریت سرمایه اجتماعی
Social Capital Management
دکتر حسین خنیفر سمیه سبحانی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jscm.ut.ac.ir jscm@ut.ac.ir 025-36166295
6 آمایش سرزمین
Town and Country Planning
دکتر سید محمد محمودی سمیه سبحانی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jtcp.ut.ac.ir jtcp@ut.ac.ir 025-36166295
7 فلسفه دین
Philosophy of Religion
دکتر رضا برنجکار سیمه سبحانی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jpht.ut.ac.ir jpht@ut.ac.ir 025-36166295
8 پژوهش‌های فقهی
Islamic Jurisprudence Research
دکتر محمدعلی مهدوی راد رضا کلیائی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jorr.ut.ac.ir jorr@ut.ac.ir 025-36166314
9 حقوق خصوصی
Private Law
دکترعبدالحسین شیروی رضا کلیائی

Magiran, SID, Civilica, ISC

https://jolt.ut.ac.ir jolt@ut.ac.ir 025-36166314

 

 

کارکنان معاونت پژوهش و فناوری :

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس پست الکترونیکی
حسن اصغری متی کلائی کارشناس مسئول امور اداری و دفتری معاونت پژوهش و فناوری 36166157-025 h_asghari_m@ut.ac.ir
علی احمد روشنائی مدیر انتشارات و مجلات علمی 36166244-025 aa_roshanaee@ut.ac.ir
سمیه سبحانی کارشناس انتشارات و مجلات علمی 36166295-025  
رضا کلیایی کارشناس انتشارات و مجلات علمی 36166314-025  
ستاره نجفیان کارشناس انتشارات و مجلات علمی 36166312-025  
مهدی بیروتی رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه 36166345-025 m_beiruti@ut.ac.ir
ابوالفضل شیخ ربیعی کارشناس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه 36166589-025 rabiee_1359@ut.ac.ir
فتانه سلطانی کارشناس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه 36166302-025

soltani_f@ut.ac.ir

احسان فلاحیان

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی 36166250-025 fallahian@ut.ac.ir
محمدسعید منصوری‌پور کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی 36166285-025 smansouri@ut.ac.ir
رسول محمدی رئیس کتابخانه و منابع علمی 36166323-025 Rmohammadi0912@ut.ac.ir

عبدالحسین بختیاری

کارشناس کتابخانه 36166309-025 Bakhtiari2010@ut.ac.ir

نرگس جهانگیر اصفهانی

کارشناس کتابخانه 36166330-025 jahangir1358@ut.ac.ir
زهرا زندیه کارشناس کتابخانه 36166330-025 zz.zandieh@ut.ac.ir
سید مسعود حسینی کوهساری کارشناس کتابخانه 36166305-025 kohsari@ut.ac.ir
فاطمه عسگری کارشناس کتابخانه 36166322-025 f.asgari66@ut.ac.ir

 

 

 

پست الکترونیکی معاونت پژوهش و فناوری: research.farabi@ut.ac.ir