اداره امور فرهنگی و امور شاهد و ایثارگر

نشریات

ردیف

نام نشریه

مقطع زمانی

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

سردبیر

نوع فعالیت

ملاحظات

۱

استصحاب

ماهنامه

انجمن علمی فقه و مبانی حقوق

نیلوفرخبرگی

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

علمی

 

۲

انتهاج

گاهنامه

محمدحسین اصغری فر

محمدحسین اصغری فر

امیر حسین کرمی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی و هنری

 

۳

پزوهان

فصلنامه

عبدالملک وحیدی

محمد حسن محقق

محمدعلی مفید

علمی

نشریه علمی تخصصی
دانشجویان بین الملل

۴

تسنیم

گاهنامه

انجمن علوم قرآن و حدیث

محمد سهرابی

حسین داود آبادی فراهانی

فرهنگی، اجتماعی و علمی

 

۵

چرخه

ماهنامه

محمدامین عبیدی قمی

محمدامین عبیدی قمی

فاطمه سادات موسوی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی، هنری و ادبی

 

۶

دنیای صفرو یک

ماهنامه

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

علی داود آبادی فراهانی

محمد خشنود

علمی، فرهنگی، اجتماعی

نشریه علمی تخصصی دانشجویی

۷

راهبرد

فصلنامه

انجمن علمی مدیریت

علیرضا اکبری

مرتضی نعمتی

علمی

نشریه علمی تخصصی دانشجویی

۸

راهبردهای حسابداری

دوفصلنامه

انجمن علمی حسابداری

محمد درویشی

حیدرالربیعی

علمی تخصصی

 

۹

رخداد

گاهنامه

بسیج دانشجویی

مسعود افضلی دیسفانی

علیرضا خباز زاده

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،
علمی، هنری، ورزشی

 

۱۰

شمسه

ماهنامه

کانون های نهاد رهبری

رحیم کریمی بارگاه

رحیم کریمی بارگاه

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبی

 

۱۱

شیدایی

گاهنامه

مجتبی شیخ

مجتبی شیخ

مجتبی شیخ

فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی

 

۱۲

عطسه

ماهنامه

سید امیدرضا امانی

سید امیدرضا امانی

سید امیدرضا امانی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبی

 

۱۳

فطرس

دوهفته نامه

بسیج دانشجویی

پگاه انتظاری

فاطمه سالار هابیلی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی

 

۱۴

فقه پویا

دوفصلنامه

انجمن علمی فقه و مبانی حقوق

ماهان سجود

احمد یوسفی

علمی تخصصی

 

۱۵

کاوش

گاهنامه

انجمن علمی مدیریت

عرفان بولحسنی

حوریه جهانی

علمی

 

۱۶

کسب و کار و کارآفرینی

ماهنامه

محمد امین میر عرب

محمد امین میر عرب

پارمیس بصائری

فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی

 

۱۷

مدیریت و کسب و کار

فصنامه

انجمن علمی کسب وکار مدیریت

مهدی هوشمند

علی شفیعی بافتی

فرهنگی علمی اقتصادی

نشریه علمی تخصصی دانشجویی

۱۸

مهیار

فصلنامه

انجمن علمی زبان وادبیات عربی

مریم کونانی

فیصل سیاحی

علمی ادبی

 

۱۹

میزان

فصلنامه

انجمن علمی حقوق

زهره صادقی

وحید نظریان

علمی تخصصی

نشریه علمی تخصصی دانشجویی

۲۰

وایک

دوماهنامه

کانون هلال احمر

مجتبی کرمی

صدیقه شریف

اجتماعی

 

۲۱

وقایع اتفاقیه

ماهنامه

انجمن علمی حقوق

فاطمه مظفری

مبینا خجسته

علمی

 

 

 

 

انجمن های علمی دانشجویی

ردیف

نام انجمن

دبیر انجمن

۱

حسابداری

محمد درویشی

۲

حقوق

احمدرضا رجبی

۳

زبان وا دبیات عرب

مریم کونانی

۴

شیعه شناسی

محدثه قادی

۵

علوم قرآن و حدیث

سیدمحمود جعفری

۶

فقه و مبانی حقوق اسلامی

عباسعلی سیاسر

۷

فلسفه

علی بکتاش

۸

کامپیوتر

پیام رنجبر

۹

کسب و کار

مهدی هوشمند

۱۰

کلام امامی

مصطفی اسلامی

۱۱

مدیریت بازرگانی

محمدعلی کرمی

۱۲

مدیریت دولتی

عرفان بوالحسنی

۱۳

مدیریت مالی

میثم جمشیدی

۱۴

مهندسی صنایع

سجاد احمدوند

 

 

 

کانون های فرهنگی هنری

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

۱

ادبی

سید محمد حسین سیدمیرزایی

۲

ایرانگردی و ایرانشناسی

سید محمد جواد نصرا...

۳

تئاتر

محمدعلی سرحدی

۴

فیلم و عکس

امیر حسین براری

۵

قرآن و عترت (ع)

رحیم کریمی

۶

هلال احمر

مجتبی کرمی

۷

هنرهای تجسمی

امیر مسعود جوزدانی

 

 

 

ارتباط با امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی

حوزه کاری

تلفن داخلی
(پیش شماره ۰۲۵۳۶۱۶۶)

خانم شریفی

دبیرخانه و نشریات

۳۴۱

خانم یادگارپور

انجمن های علمی دانشجویی

۱۷۶

آقای گائینی نیک

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

کانون های فرهنگی هنری

۲۸۲

آقای گوهریان

سمعی و بصری

امور تالارهای همایش

جشنواره های قرآن و عترت

امور مالی حوزه فرهنگی

۶۰۹