واحدهای دروس معارف و عمومی

cropped-Logo-bullet-icon.png مبانی نظری اسلام (4 واحد) شامل:

 1. اندیشه اسلامی (1) (مبدا و معاد)

 2. اندیشه اسلامی (2) (نبوت و امامت)

 3. انسان در اسلام

 4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 

cropped-Logo-bullet-icon.png  اخلاق اسلامی (2 واحد) شامل:

 1. فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

 2. اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

 3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

 4. عرفان عملی در اسلام

 5. اخلاق خانواده

 

cropped-Logo-bullet-icon.png انقلاب اسلامی (2 واحد) شامل:

 1. انقلاب اسلامی ایران

 2. آشنایی با قانون اساسی

 3. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

cropped-Logo-bullet-icon.png تاریخ و تمدن اسلامی (2 واحد) شامل:

 1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 2. تاریخ امامت

 3. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

cropped-Logo-bullet-icon.png آشنایی با منابع اسلامی (2 واحد) شامل:

 1. تفسیر موضوعی قرآن

 2. تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

cropped-Logo-bullet-icon.png دانش خانواده و جمعیت (2 واحد)

cropped-Logo-bullet-icon.png فارسی عمومی (3 واحد)

cropped-Logo-bullet-icon.png زبان انگلیسی (3 واحد)

cropped-Logo-bullet-icon.png مهارت‌های زندگی (1 واحد)

cropped-Logo-bullet-icon.png تربیت بدنی (1 واحد)

cropped-Logo-bullet-icon.png ورزش (1 واحد)