شورای معارف دانشکدگان فارابی

نظر به اهمیت جایگاه دروس معارف اسلامی و ضرورت ترسیم سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌ها به منظور ارتقای جایگاه و سطح کیفی این دروس، این شورا تشکیل شد:

 

اعضای حقوقی شورای دروس معارف اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران:

  • رئیس پردیس فارابی

  • معاون آموزشی پردیس

  • مسئول نهاد مقام معظم رهبری

  • مدیر دروس معارف اسلامی و عمومی و دبیر شورا

 

اعضای حقیقی:

  • آقای دکتر شاکری

  • آقای دکتر نجارزادگان

  • آقای دکتر زارعی متین

  • آقای دکتر حاجی ده آبادی

  • آقای دکتر محمدی