کمیته برنامه‌ریزی آموزشی

مسئول: آقای نعمتی؛ کارشناس آموزشی دانشگاه

۱. برنامه‌ریزی دروس عمومی و ارتباط با کارشناسان دانشگاه

۲. ارسال دعوت نامه ابتدایی و انتهایی و اطلاع رسانی منظم و منسجم پیرامون برنامه ها، شماره کلاس و زمان و…:

 • ارسال پیامک حدود سه ماه قبل از شروع کلاس ها

 • ارسال نامه مکتوب با شرح جزییات و شماره کلاس در آستانه شروع کلاس ها:

 • ارسال نامه جهت طراحی و ارسال سوالات پایان ترم

 

۳. ارتقای سطح استادان دروس عمومی:

گزارش ترم ۹۸۲:

 • تعداد کلاس‌ها = ۲۳

 • مجموع استادان (با احتساب دروس تلفیقی) = ۲۷

 • استادان هیئت علمی یا دکتری = ۲۲ نفر (۸۱ درصد)

 • ۱۴ نفر هیئت علمی دانشگاه تهران (بیش از ۵۰ درصد کل استادان از دانشگاه تهران)

 • استادان دانشجو دکتری = ۵ نفر

 

گزارش ترم ۹۹۱:

 • تعداد کلاس‌ها = ۶۱

 • مجموع استادان (با احتساب دروس تلفیقی )=۵۱

 • استادان هیئت علمی یا دکتری= ۴۰ نفر (۷۸ درصد)

 • هیئت علمی دانشگاه تهران: ۲۱ نفر (۴۱ درصد کل)

 • استادان دانشجو دکتری= ۱۱ نفر

 

۴. تعیین مکان های استراحت و پذیرایی استادان:

 • هماهنگی با مدیران اجرایی دانشکده ها جهت تعیین اتاق استراحت و پذیرایی استادان معارف

۵. ایجاد امکانات رفاهی:

 • از جمله یک وعده ناهار و دو سانس استخر در هفته