کمیته تولیدات فرهنگی و تبلیغی

مسئول: خانم شورگشتی، مدرس و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

 

  1. تولید و تهیه پیام های تاثیر گذار و جذاب پیرامون اهمیت و جایگاه آموزه های وحیانی و دینی

  2. جمع آوری اسناد، تجربیات و دل نوشته های زیبای دانشجویی پیرامون کلاس های معارف