کمیته کرسی‌های آزاد اندیشی

مسئول: آقای هابطی نژاد، مدرس و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

 

  1. تقویت روحیه آزاد اندیشی در میان دانشجویان

  2. تدوین طرحنامه اجرایی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در 8 صفحه

  3. ارتقای سواد رسانه ای و عمومی دانشجویان نسبت به مسائل روز کشور و جهان

  4. انتخاب سوژه ها و محتوای مناسب با اهداف تعریف آزاداندیشی در سطح دانشجویی

  5. آموزش و تمرین عملی نحوه اجرایی کردن یک گفتگوی مفید بین افکار مخالف در جامعه.

  6. تمرین جمعی اصول اخلاقی یک گفتگو و مناظره