کمیته ارزشیابی و نظارت

مسئول: آقای دکتر طاهری، مدرس و دکترای جامعه شناسی

 

  1. رصد و پایش ترمی کیفیت دروس عمومی و گزارش تحول و تغییر

  2. نظرسنجی از دانشجویان ترم های بالاتر و نخبگان کلاسی (پیمایش تلفنی و مکتوب)