کمیته دانشجویی اندیشه‌ورز و اتاق فکر

مسئول: آقای آرمین بابایی، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق

 

  1. سهم مشارکتی بیشتر دانشجویان پیرامون دروس عمومی

  2. ایده پردازی به منظور ارتقای سطح کیفی و جذابیت دروس عمومی

  3. استفاده از ظرفیت دانشجویی در افزایش کیفیت و مخاطبِ رسانه ها و کانال های دروس عمومی

  4. ارائه سوژه ها و چالش های روز جوان امروز