ارتباط با کارشناسان مرکز و دریافت خدمات پشتیبانی

 

کارشناسان مرکز :

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

شماره تماس

سمت

علی خیری kheiriali@ut.ac.ir

36166303-025

36166602-025

رئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی
آقای قربانخانی   36166236-025 کارشناس مجازی مربوط به اساتید و دانشجویان (سه شنبه و چهارشنبه)
خانم ربیعی   36166267-025 کارشناس مجازی مربوط به دانشجویان
خانم دفتری   36166574-025 کارشناس مجازی مربوط به دانشجویان
آقای جوهری   36166313-025 آبدارخانه