ارتباط با کارشناسان مرکز و دریافت خدمات پشتیبانی

 

کارشناسان مرکز :

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

شماره تماس

روز های کاری

ساعات کاری

علی خیری kheiriali@ut.ac.ir 36166602-025 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16
    36166267-025 شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 8:30 الی 16

 

 

دریافت خدمات پشتیبانی :

خدمت گیرندگان

پشتیبانی تلفنی

روز های کاری

ساعات کاری

پشتیانی مکتوب

اساتید

36166602-025
36166236-025

شنبه تا چهارشنبه

8:30 الی 16

kheiriali@ut.ac.ir

دانشجویان

36166267-025
36166574-025

شنبه تا چهارشنبه

8:30 الی 16