رویدادها

همایش بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی
فراخوان همایش

همایش بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی جدید

مقالات الزاماً باید درباره وجوهی از اندیشه‌ها و آثار دکتر قاضی باشد. مقالات ارائه شده در قالب مقالات علمی پژوهشی، با رعایت شرایط مجله تحقیقات حقوقی، باشد و پیش تر در جایی منتشر نشده باشد. مجموعه مقالاتی در کتابی با عنوان بازخوانی آثار و اندیشه‌های دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پنهای منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب