رویدادها

برنامه حذف و اضافه دانشجویان

برنامه حذف و اضافه دانشجویان

برنامه حذف و اضافه دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

اطلاعیه اخذ درس آفلاین

اطلاعیه اخذ درس آفلاین

برای اخذ درس آفلاین (در صورت برخوردار بودن شرایط مندرج در فرم) از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰، فرم‌های تکمیل شده را به ایمیل یکی از کارشناسان مربوطه مندرج در اطلاعیه ارسال نمایند. ...

اطلاعیه مهم ارسال مدرک تحصیلی مقطع قبل

اطلاعیه مهم ارسال مدرک تحصیلی مقطع قبل

دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ و قبل از آن، تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند مدرک تحصیلی مقطع قبل خود را به همراه فرم ذیل، به آدرس مندرج در فرم ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ...