رویدادها

همایش بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی

همایش بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی

مقالات الزاماً باید درباره وجوهی از اندیشه‌ها و آثار دکتر قاضی باشد. مقالات ارائه شده در قالب مقالات علمی پژوهشی، با رعایت شرایط مجله تحقیقات حقوقی، باشد و پیش تر در جایی منتشر نشده باشد. مجموعه مقالاتی ...