مجلات و انتشارات علمی

مجلات و انتشارات علمی

علی احمد روشنایی

مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی

شماره تماس : 36166244 - 025

 

کارشناس مجلات

رضا کلیایی

شماره تماس : 36166314 - 025

 

کارشناس مجلات

علی قنبرنژاد

شماره تماس : 36166295 - 025

 

کارشناس مجلات

مهران غلامعلی زاده

شماره تماس : 36166312 - 025