آرشیو اخبار

انتصاب آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی

انتصاب آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی

رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در حکمی، آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا را به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در حکمی، دکتر سید احمد حبیب نژاد، دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.