آرشیو اخبار

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

با حکم رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، و به پیشنهاد سرپرست دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، آقای دکتر شاهرخ اسدی، به عنوان سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب شد.