اخبار

دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند: «نشست واکاوی اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی»

دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند: «نشست واکاوی اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی»

دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند: «نشست واکاوی اندیشه های علامه محمدرضا حکیمی» را روز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۹ - ساعت ۱۰ صبح برگزار می کند.