مطالب مرتبط با کلید واژه

حکم انتصاب


انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به عنوان عضو شورای علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به عنوان عضو شورای علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی «حقوق و رسانه»، دکتر حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما و رئیس نخستین همایش ملی «حقوق و رسانه»، دکتر سید احمد حبیب نژاد را به عنوان عضو شورای علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر جبار باباشاهی به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی

انتصاب دکتر جبار باباشاهی به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی

رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر جبار باباشاهی را به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی

انتصاب آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی

رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در حکمی، آقای علی اصغر ابراهیمی کوشا را به عنوان رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر حسن مهرنیا به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

انتصاب دکتر حسن مهرنیا به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در حکمی، دکتر حسن مهرنیا، استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران را به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در حکمی، دکتر سید احمد حبیب نژاد، دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

ادامه مطلب